Overheid houdt gelekt veiligheidsrapport Infanrix Hexa (GSK) onder de pet, Corvelva bevestigt schadelijke ingrediënten

Corvelva en een gelekt veiligheidsrapport

Wie of wat is CORVELVA?

CORVELVA (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni) is een Italiaanse oudervereniging voor de bescherming van de vrije keuze van vaccinatie. De groep bestaat reeds 25 jaar. Sinds vorig jaar is de organisatie echter in een enorme stroomversnelling terecht gekomen.

In 2018 publiceerde de Italiaanse overheid, na 18 jaar wetenschappelijk onderzoek, het beruchte ‘Uraniumrapport’ (zie ’t Prikje juni 2018 p. 3). Daarin werden de vele problemen onderzocht die zich stelden bij Italiaanse militairen na vaccinatie: onverklaarde overlijdens, kanker, autoimmuunziekten enz. De conclusie was duidelijk: kanker en auto-immuunziekten staan in verband met de veelvuldige combi-vaccins die militairen krijgen toegediend. Op basis van dit parlementair onderzoek werd een hele reeks aanbevelingen geformuleerd, zoals het gebruik van enkelvoudige vaccins in plaats van combinatievaccins; gebruik van vaccins
met maximum 5 antigenen; voorafgaandelijk onderzoek naar eventuele overgevoeligheden voor 81 bestanddelen van de vaccins; het respecteren van de bekende contra-indicaties; een lange termijn opvolging per vaccin qua nevenwerkingen; het vooraf bepalen van reeds bestaande immuniteit voor de ziekten waartegen men wenst in te enten; en de ontwikkeling van vaccins met minder onzuiverheden.
Wat voor Italiaanse militairen geldt, geldt ook voor burgers, waar dan ook!
Eén van de medewerkers aan het rapport was Loretta Bolgan, doctor in de farmaceutische wetenschappen. Zij verklaarde zich akkoord met CORVELVA om in de nasleep van het Uraniumrapport verder onderzoek te verrichten. Meer bepaald zouden een aantal vaccins in detail worden geanalyseerd om te verifiëren of de inhoud ervan overeen kwam met de officiële beschrijving van de producenten (datasheet), en op de eventuele aanwezigheid van contaminaties (vervuiling). De kosten daarvoor werden gedragen door vrijwillige bijdragen van de leden van CORVELVA, gewone ouders dus. Tot nog toe werd reeds 80.000 euro bijeengehaald.
Een hele inspanning, maar dat garandeerde wel 100% de onafhankelijkheid van het onderzoek.

In eerste instantie werden vier vaccins onder de loep gehouden: Infanrix Hexa, Priorix Tetra, Hexyon en Gardasil 9. En de resultaten overtroffen alle verwachtingen. Niet alleen werden er een heleboel contaminaties in de vaccins teruggevonden die er absoluut ontoelaatbaar waren, bovendien bleek dat er vaak niet in zat wat er moest in zitten, namelijk de antigenen
die voor de nodige antistofproductie moesten zorgen! Onvoorstelbaar en toch onomstotelijk bewezen. Op de koop toe werden er belangrijke verschillen vastgesteld tussen de verschillende loten (productie-eenheden). Dit werpt torenhoge vragen op over zowel de werkzaamheid als de veiligheid van de onderzochte vaccins. We zullen deze vaccins dan ook
even meer in detail bekijken.

PRIORIX TETRA

(vaccin tegen rodehond, bof, mazelen en windpokken, van producent GSK)

Hier toonde de analyse belangrijke verschillen aan tussen de verschillende loten. Verder stootte men op volgende problemen:

 • Naargelang het lot werden 29 à 43% niet te identificeren signalen opgevangen. Dit duidt op de aanwezigheid van stoffen die in geen enkele van de internationaal te raadplegen databases terug te vinden zijn.
 • Verder waren er zeer toxische bestanddelen aanwezig die in de opgegeven samenstelling niet terug te vinden waren.
 • Het vaccin bevat meerdere stoffen die aanleiding kunnen geven tot allergische reacties.
 • Het bevat eiwitten van menselijke en dierlijke oorsprong die overgevoeligheidsreacties en allergieën kunnen uitlokken, evenals autoimmuun reacties.
 • Het bevat tevens meerdere antibiotica (waarvan sommige niet aanvaardbaar zoals penicilline, cephalosporines), anti-onkruidmiddelen, anti-wormmiddelen, morfinemetabolieten.
 • Van alle samenstellende virussen werden gemuteerde vormen teruggevonden.
 • Menselijk genetisch materiaal (DNA) was aanwezig: namelijk van een mannelijke geaborteerde foetus van 16 weken oud. Op de cellen van deze foetus wordt het rodehondvaccin gekweekt (MRC-5 cellen). Het DNA was aanwezig in hoeveelheden van 1,7 tot 3,7 μg, dit is 325 keer de maximaal toegelaten limiet, of 325.000 keer hoger dan de EMA-limiet voor kankerverwekkende stoffen.
 • Contaminerende retrovirussen, namelijk humaan endogeen retrovirus, paarden infectieus anemie retrovirus, vogel leukosis virus, en HERV-H/env62 virus. Retrovirussen kunnen bij de mens auto-immuunziekten uitlokken. Het HIV-virus is een typisch voorbeeld. Retrovirussen zijn potentieel gevaarlijk en daarom totaal onaanvaardbaar in vaccins. Het feit dat ze toch aangetroffen worden in vaccins bewijst dat er ófwel geen controle bestaat op de aanwezigheid ervan, óf dat de aanwezigheid bekend is maar tegen alle regels in toch gedoogd wordt door de producent.
 • Aluminium was aanwezig. Aluminium bindt een aantal toxische stoffen zodat ze niet langer door het lichaam worden erkend en uitgescheiden. Het stapelt zich op in immuuncellen (macrofagen) die kunnen doordringen tot in de hersenen.
 • Sterker nog dan de aanwezigheid van al deze onaanvaardbare contaminaties is de afwezigheid van het rodehond-antigeen. Dit werd slechts teruggevonden in hoeveelheden die zo minimaal waren dat ze geen rol van betekenis kunnen spelen in de vorming van beschermende antistoffen. Met andere woorden: een vrouw die zich laat inenten met Priorix Tetra ter voorbereiding op een zwangerschap is er aan voor de moeite! De vraag is of dit eveneens geldt voor het Priorix-vaccin dat bij ons gebruikt wordt, maar die kans is bijzonder groot.
 • De virussen in het vaccin zijn quasi-species, dit is een verzameling mutanten die erg lijken op het oorspronkelijk virus maar toch verschillen. Zij reageren met virussen in het vaccin en in de omgeving. Daardoor is het virus bij de gevaccineerde verschillend, zowel van dat van het vaccin als van de circulerende wildvirussen.

INFANRIX HEXA

(vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Hib en hepatitis B, producent GSK)

Er werden in het vaccin een aantal ontoelaatbare stoffen aangetroffen. Hieronder:

 • 65 contaminaties waarvan 35 herkenbaar;
 • 7 chemische toxines, waarvan de veiligheid niet kan gegarandeerd worden;
 • 16 vrije peptiden (aminozuur ketens) van bacteriële oorsprong of schimmels. Bacteriële peptiden veroorzaken allergieën en auto-immuun reacties.
 • een macromolecule, niet oplosbaar en niet fragmenteerbaar, vermoedelijk bestaande uit een conglomeraat van de 8 te verwachten antigenen.

Deze acht afzonderlijke antigenen die volgens de beschrijving van de samenstelling in hetvaccin moeten zitten en de productie van antistoffen moeten garanderen waren echter AFWEZIG. Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat het vaccin NIET beschermt tegen eender welke ziekte waartegen het bedoeld is.

Ter informatie: dit vaccin werd in België gebruikt tussen 2004 en juni 2018, dus 15 jaar lang. De kostprijs per dosis in 48,81€; er werden gemiddeld 208.000 dosissen per jaar toegediend. Dit betekent een totale kostprijs van 205. 002.000 €, betaald door de belastingbetaler, u en ik dus. Compleet weggegooid geld! Om nog te zwijgen over de bijwerkingen van het vaccin (cfr. bijsluiter), en de bijkomende kost daarvan voor de samenleving.

HEXYON

Vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Hib en hepatitis B (producent Sanofi Pasteur)

Was onze overheid op de hoogte van het failliet van Infanrix Hexa? Het antwoord hierop zullen we wellicht nooit vernemen. Feit is dat men midden 2018 besloot Infanrix Hexa te vervangen door het gelijkaardige Hexyon. Ander en beter?

Ook hier was de samenstelling van het vaccin bepaald verrassend, en niet conform de officiële gegevens.

 • Chemische contaminatie uit het productieproces of door cross-contaminatie met andere productielijnen: 216 signalen, waarvan 30% onbekend;
 • 16 chemische toxines
 • Glutaraldehyde
 • Antigenen van difterie, tetanus en kinkhoest (zoals verwacht)
 • bacterieel DNA afkomstig van cultuurbodems (gebonden aan aluminium?). Dit kan ontstekingsreacties uitlokken, zowel lokaal als algemeen. Het kan ook leiden tot autoimmuunreacties, en zelfs tot integratie in het menselijk DNA. Mutaties van ons eigen DNA onder invloed hiervan is dus mogelijk.
 • Apen DNA (niet vernietigd door formaldehyde en glutaraldehyde tijdens het productieproces). Mogelijks nog versterkt door binding aan aluminium.
 • Virussen, waaronder de tetanus faag die kan leiden tot auto-immuun ziekten, zeker wanneer ze gebonden wordt aan aluminium, en het SV40-virus, dat eveneens aanleiding zou kunnen geven tot integratie in menselijk DNA.
 • RNA uit cultuurbodems; in aanwezigheid van aluminium kan dit aanleiding geven tot aanhoudende ontstekingen en auto-immuniteit.
 • van poliovirus 1 & 2 werd het genoom (genetisch materiaal) teruggevonden wat niet aanwezig mag zijn in het vaccin (wel de kapsel-antigenen).

De risico’s van al deze stoffen zijn dus auto-immuniteit, locale en algemene ontstekingsreacties, en genetische mutaties. Wat echter ook hier NIET werd teruggevonden zijn de antigenen van hepatitis B, Haemophilus, influenzae type b (Hib) en polio (type 1, 2 en 3). Het vaccin beschermt dus NIET tegen deze ziekten!

GARDASIL 9

Negenvoudig vaccin tegen HPV en bedoeld tegen baarmoederhalskanker (producent MSD)

Om te beginnen met het pijnlijkste: ook hier werden géén antigenen teruggevonden tegen stam 11 en 58. Gardasil 9 is dus de facto Gardasil 7, en beantwoordt niet aan de beschrijving van de bijsluiter.
Wel aanwezig waren:

 • HPV stam 20 die niet in het vaccin thuishoort;
 • chemische contaminaties: 338 signalen waarvan 22% niet thuis te brengen;
 • 10 chemische toxines
 • bacterieel DNA bedroeg 54% van het totaal DNA. Dit kan leiden tot allergie, ontstekingen en auto-immuniteit;
 • menselijk DNA, wat absoluut niet toelaatbaar is in een vaccin;
 • muizen-DNA;
 • HPV-DNA (met name het L1-fragment), gebonden aan aluminium, aanwezig in macrofagen; de mogelijkheid tot integratie in ons menselijk DNA is reëel; dit kan leiden tot ontstekingen en auto-immuniteit;
 • fagen: dit zijn virale deeltjes die zich mogelijks kunnen integreren in het bacterieel DNA van de flora;
 • molluscum contagiosum virus (parelwratten virus);
 • retrovirussen, met risico op integratie in ons DNA, kankervorming en mutaties. Concreet werd het muizenleukemievirus teruggevonden, evenals het menselijk endogeen retrovirus K.
 • synthetisch RNA, met mogelijkheid tot recombinatie met menselijk DNA;
 • gist RNA, wat aanleiding kan geven tot allergische reacties; L-BC virus en Naravirus;
 • infectieus paarden anemie virus;
 • muis leukemie virus waarvan zowel DNA als RNA, en dus actief!

Samenvattend kunnen we stellen dat geen van de onderzochte vaccins voldoen aan de officiële beschrijving, zowel qua aanwezigheid van essentiële onderdelen als qua toxische producten. Dit stelt niet alleen ernstige vragen over zowel de werkzaamheid als de veiligheid van deze vaccins, het betekent niets minder dan dat deze vaccins door de verantwoordelijke overheid (EMA) stante pede van de markt moeten worden gehaald tot de vastgestelde problemen zijn opgelost. Het feit dat deze vaccins wél in gebruik zijn doet ernstige vragen rijzen, zowel over de interne controle van de producerende firma’s, als over de controles die het EMA (European Medicines Agency) had moeten uitvoeren voor deze vaccins op onze markt werden toegelaten. Een en ander toont aan dat zowel de productie als de licentie van vaccins helemaal niet volgens het boekje verlopen.

De onderzoeken van CORVELVA zijn nog lang niet afgesloten. Er staan nog tal van bijkomende analyses op de agenda. Koken kost echter geld, wetenschappelijk onderzoek nog veel meer. Om het verder onderzoek van CORVELVA mogelijk te maken vragen wij u uw genereuze bijdrage te storten op ons rekening nummer BE07 7755 9516 7466 met vermelding CORVELVA. Wij zorgen dan dat uw centen voor 100% aan het verdere onderzoek besteed worden.

Was onze overheid op de hoogte van het failliet van Infanrix Hexa? Het antwoord hierop zullen we wellicht nooit vernemen. Feit is dat men midden 2018 besloot Infanrix Hexa te vervangen door het gelijkaardige Hexyon. Ander en beter?
Ook hier was de samenstelling van het vaccin bepaald verrassend, en niet conform de officiële gegevens.

Hierboven wordt duidelijk omschreven wat er afwijkend bleek tussen de officiële vermelding van inhoudsstoffen en dat wat in werkelijkheid werd aangetroffen. Zelf denk ik dat onze overheid/overheden wel degelijk op de hoogte is/zijn van de ellende met bijwerkingen van deze vaccins en met name van Infanrix Hexa, dat al tot zoveel dode kindjes en geïnvalideerde kindjes heeft geleid.
Hiertoe vestig ik de aandacht op een gelekt veiligheidsrapport van Infanrix Hexa, door GSK.

Date: Fri, 14 Dec 2012 16:10:41 -0800
Subject: Fwd: Bombshell from Belgium: Confidential document of GSK about the satefy of Infanrix hexa vaccine !!
From: *********
To: ********

Perhaps of interest ?

———- Forwarded message ———-

From: S*******
Date: Fri, Dec 14, 2012 at 3:39 PM
Subject: Bombshell from Belgium: Confidential document of GSK about the satefy of Infanrix

hexa vaccine !!

Dear friends,
You will find attached our recent press release with our brief analysis of this crucial document ( of more than 1200 pages!!)
This document can be opened from this address:
http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

The regional newspaper “Vers l’Avenir” made its frontpage with that important issue last saturday… see here:
http://www.initiativecitoyenne.be/article-infanrix-hexa-le-document-confidentiel-accablant-113251207.html

HERE, you will find a picture of this fully printed document, and you can this way compare it with the restrictive information given to parents (which is only about the local side effects!).

In the middle of this picture: the Guide of Preventive Medicine of the Birth and Childhood Office (ONE) of Belgium, a book in which the Office clearly indicates that its workers have to read the package inserts of vaccines and know well the side effects of these products!!!!! Even Italy is now aware of this belgian shameful situation, as their photoshop use shows it!

Below, two tables (we made from the data in this document) that show us a clear pharmacovigilance signal: an unequal temporal distribution of the deaths following Infanrix hexa, with a clear concentration of the fatal outcomes in the early days (or hours) following the vaccine:

Case number Age of the vaccinated child Number of dosis before death Time between last shot and death
1 2 months 1 1 day
2 2,5 months 1 1 day
3 9 months 2 105 days
4 10 months 2 1 day
5 2 months 1 1 day
6 11 months 3 3 days
7 5 months 2 1 day
8 18 months ? 1 day
9 1,5 months 1 14 hours
10 3 months 1 5 days
11 3 months 2 1 day
12 2 months and 1 week 1 2 days
13 5 months 2 1 day (30 hours)
14 3 months 1 8 days


14 deaths after Infanrix Hexa notified to GSK between 23th october 2010 and 22th october 2011.Case number Age of the vaccinated child Number of dosis before death Time between last shot and death
1 4 months 3 11 days
2 3 months 2 2 days
3 2 months ? 21 days (first symptoms within 24h)
4 3,5 months ? 4 days
5 1 month and 3 weeks 1 4 days
6 2 months 1 5 days (first symptoms within 12h)
7 6 months 3 5 months (first symptoms within 5 days)
8 3 months ? 11 days
9 3 months 1 3 days
10 3 months 2 9 days
11 3 months 1 1 day
12 3 months 1 1 day
13 2 months and 1 week 1 3 days
14 ? ? ?
15 2 months 1 1 day
16 11 months 1 1 day
17 6 months 3 9 days
18 2 months 1 12 hours
19 4 months 1 1 day
20 5 months 3 3 days
21 5 months 3 less than 1 day
22 3 months 1 7 days

22 deaths after Infanrix hexa notified to GSK between 23th october 2009 and 22th october 2010.
(thus 36 infant deaths in a 2 years period… but we know that only 1 to 10% of SERIOUS side effects of vaccines are taken into account!!)

We are also pleased to learn you that the British Medical Journal has recently published our comment (rapid response) that mentioned this confidential document.
SEE HERE: http://www.bmj.com/content/345/bmj.e7856?tab=responses

Not surprizingly, they mentionned all our references EXCEPT the 9th one that referred directly to this confidential document!
The “reason” they provided to us for doing so was to … “protect patients confidentiality”, an inconsistent pretext in our opinion since all the cases have already been anonymized by the producer BEFORE submission of this document!

Thank your for your attention and thank you for spreading this, it will obviously be in the babies interests!

Dit gelekte veiligheidsrapport dat elke 2 jaar verplicht door de fabrikanten aan de gezondheidsautoriteiten van alle vaccinerende landen moet worden verstuurd, kan volgens de veronderstelling dus best wel ontvangen zijn door de gezondheidsautoriteiten in de verschillende vaccinerende landen in West-Europa. Dus ook door de gezondheidsautoriteiten in Nederland.

Dit rapport is al gelekt in december 2012 en is nu – begin september 2019 – dus al 6,5 jaar oud. Al die tijd moeten onze gezondheidsautoriteiten dus al geweten hebben van het hoge aantal overleden kindjes: 36 overleden kindjes in 2 jaar tijd, terwijl dat eigenlijk pas het topje van de ijsberg is. Voeg daarbij de onvolkomenheden aan dat vaccin van GSK, dat nu eindelijk vervangen wordt door een net zo gevaarlijk vaccin.

Na zoveel overleden kindjes had GSK zelf meteen aan de bel moeten trekken en stoppen met dit vaccin, totdat er een degelijk onderzoek had moeten plaatsvinden, zoals nu uiteindelijk is uitgevoerd door Corvelva.

Dat zo’n onderzoek ook niet werd geïnitieerd door de betrokken gezondheidsautoriteiten die deze sterftecijfers onder ogen kregen, geeft wel erg te denken over de integriteit en betrouwbaarheid van die betrokken gezondheidsautoriteiten, die tot de aankondiging van het vervangende vaccin steeds maar bleven volhouden dat Infanrix Hexa een veilig vaccin was.

Teunia Kuiper – van den Bos
Oostvoorne, 2-9-2019